به دلیل حجم بالای مطالب و زمان بر بودن دسته بندی و ترجمه آن ها، بخش هایی از سایت به صورت موقت غیر فعال است.

W3Persian.com

معادل فارسی وب سایت W3Schools.com، تقدیم به فارسی زبانان جهان!

بزرگ ترین وب سایت برنامه نویسی در ایران

اصول پایه HTML

نگران نباشید از این که ما در این بخش از مثال ها و تگ هایی استفاده می کنیم که شما آن ها را نیاموخته اید؛ زیرا در بخش های آینده با آن ها آشنا خواهید شد.

اسناد HTML

تمامی اسناد HTML باید با یک مشخص کننده نوع سند شروع شوند: <!DOCTYPE html>
سند HTML با تگ <html> شروع می شود و با تگ </html> به اتمام می رسد.
بخش قابل رویت سند HTML در مرورگر داخل تگ <body> و </body> قرار می گیرد.

مثال
<!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>My First Heading</h1> <p>My first paragraph.</p> </body> </html>خودتان امتحان کنید >

سر برگ های HTML

سر برگ های HTML از تگ <h1> تا تگ <h6> تعریف می شوند.
تگ <h1> اولین سر برگ و تگ <h6> آخرین سر برگ را از لحاظ اولویت تعریف می کند.

مثال
<h1>This is heading 1</h1> <h2>This is heading 2</h2> <h3>This is heading 3</h3>خودتان امتحان کنید >

پاراگراف های HTML

پاراگراف های HTML با تگ <p> تعریف می شوند.

مثال
<p>This is a paragraph.</p> <p>This is another paragraph.</p>خودتان امتحان کنید >

لینک های HTML

لینک های HTML با تگ <a> تعریف می شوند.

مثال
<a href="https://www.w3schools.com">This is a link</a>خودتان امتحان کنید >

مقصد لینک در مشخصه href (href attribute) تعریف می شود.
مشخصه ها (Attribute ها) برای ارائه اطلاعات اضافی در مورد تگ های HTML استفاده می شوند.

عکس های HTML

تصاویر HTML با تگ <img> تعریف می شوند.
مشخصه های تگ <img>: src(مسیر تصویر مورد نظر)، alt(متن جایگزین در صورت بارگذاری نشدن عکس)، width(عرض)و height(ارتفاع).

مثال
<img src="w3schools.jpg" alt="W3Schools.com" width="104" height="142">خودتان امتحان کنید >