به دلیل حجم بالای مطالب و زمان بر بودن دسته بندی و ترجمه آن ها، بخش هایی از سایت به صورت موقت غیر فعال است.

W3Persian.com

معادل فارسی وب سایت W3Schools.com، تقدیم به فارسی زبانان جهان!

بزرگ ترین وب سایت برنامه نویسی در ایران

فرمت متن HTML

فرمت متن

This text is bold

This text is italic

This is subscript and superscript

خودتان امتحان کنید >

عناصر قالب بندی HTML

در فصل قبل، شما درباره ویژگی style چیز هایی را یاد گرفتید.
علاوه بر این HTML نیز تگ هایی را برای تعریف متن با معنی خاص در نظر گرفته است.
HTML با استفاده از عناصری مانند <b> یا <i> برای تولید متن خروجی، مانند متن تو پُر یا کج استفاده می کند.
عناصر قالب بندی برای نمایش نوع خاصی از متن طراحی شده اند:
  • <b> - متن تو پُر
  • <strong> - متن مهم
  • <i> - متن کج
  • <em> - متن برجسته
  • <mark> - متن مشخص شده
  • <small> - متن کوچک
  • <del> - متن حذف شده
  • <ins> - متن درج شده
  • <sub> - فرو متن (پایین متن)
  • <sup> - فرا متن (بالا متن)

عناصر <b> و <strong> HTML

عنصر <b> HTML یک متن تو پُر را بدون در نظر گرفتن هیچ اهمیت اضافه ای تعریف می کند.

مثال
<b>This text is bold</b>خودتان امتحان کنید >

عنصر <strong> یک متن با اهمیت بالا را تعریف می کند و مشخص می کند که این متن اهمیت بالایی دارد.

مثال
<strong>This text is strong</strong> خودتان امتحان کنید >

عناصر <i> و <em> HTML

عنصر <i> HTML یک متنکج را بدون در نظر گرفتن هیچ اهمیت اضافه ای تعریف می کند.

مثال
<i>This text is italic</i>خودتان امتحان کنید >

عنصر <em> یک متن کج با اهمیت بالا را تعریف می کند و مشخص می کند که این متن اهمیت بالایی دارد.

مثال
<em>This text is emphasized</em>خودتان امتحان کنید >

توجه: در نحوه نمایش مرورگر ها فرقی میان <strong> با <b> و <i> با <em> وجود ندارد. اما برای موتور های جستجو و ربات ها تگ های <b> و <i> فقط به معنای متن تو پُر و کج هستند ولی <strong> و <em> نشان دهنده این هستند که متن "مهم" است.

عنصر <small> HTML

همان طور که از نام این عنصر پیداست کارش این است که متن را کوچک تر نمایش می دهد:

مثال
<h2>HTML <small>Small</small> Formatting</h2>خودتان امتحان کنید >

عنصر <mark> HTML

عنصر <mark> متن مشخص شده یا برجسته را تعریف می کند:

مثال
<h2>HTML <mark>Marked</mark> Formatting</h2>خودتان امتحان کنید >

عنصر <del> HTML

عنصر <del> نشان می دهد که متن حذف شده یا اشتباه است:

مثال
<p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>خودتان امتحان کنید >

عنصر <ins> HTML

عنصر <ins> متن نوشته شده (اضافه شده) را نشان می دهد:

مثال
<p>My favorite <ins>color</ins> is red.</p>خودتان امتحان کنید >

عنصر <sub> HTML

عنصر <sub> متن زیر مجموعه (اندیس) را تعریف می کند:

مثال
<p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>خودتان امتحان کنید >

عنصر <sup> HTML

عنصر <sup> متن بالا دست (توان) را تعریف می کند:

مثال
<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>خودتان امتحان کنید >

با تمرینات خودتان را امتحان کنید!

تمرین 1 تمرین 2 تمرین 3 تمرین 4 تمرین 5

عناصر فرمت متن HTML

تگ توضیحات
<b> تعریف متن تو پُر
<em> تعریف متن تاکیدی
<i> تعریف متن کج
<small> تعریف متن کوچک
<strong> تعریف متن مهم
<sub> تعریف زیر متن (اندیس)
<sup> تعریف بالا متن (توان)
<ins> تعریف متن جایگذاری شده
<del> تعریف متن حذف شده
<mark> تعریف متن مشخص شده